Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản này chi phối quyền truy cập của bạn, sử dụng tất cả nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ có sẵn tại trang web https://tuonggo.info do Tườnggo điều hành.

Quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi phải được bạn chấp nhận, mà không cần sửa đổi, tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và tất cả các quy tắc và chính sách điều hành khác được công bố và đôi khi chúng tôi có thể xuất bản.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản của Thỏa thuận, thì bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận không chuyển từ Chúng tôi cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi hoặc bên thứ ba, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với tài sản đó sẽ vẫn duy trì (như giữa các bên) với Tườnggo và người cấp phép.

Dịch vụ bên thứ ba

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, phần mềm, nhúng hoặc ứng dụng của bên thứ ba do bên thứ ba phát triển (Dịch vụ của bên thứ ba.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng:

Tài khoản

Khi sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi đều cần có tài khoản, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác khi bạn đăng ký tài khoản.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin tài khoản của bạn và bảo mật mật khẩu của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Bạn sẽ không chia sẻ hoặc sử dụng sai thông tin đăng nhập của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc khi nhận thấy bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận hoặc tài khoản Tườnggo của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận mà theo bản chất của họ nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Khước từ

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp NHƯ VẬY. và cơ sở hạ tầng có sẵn. Tườnggo và các nhà cung cấp và cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Tườnggo cũng như nhà cung cấp và nhà cấp phép của nó đều không đảm bảo rằng Dịch vụ của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc có được nội dung hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

Thẩm quyền và luật áp dụng

Ngoại trừ phạm vi mà bất kỳ luật hiện hành nào quy định khác, Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp.

Địa điểm thích hợp cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ là các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại.

Thay đổi

Tườnggo có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng lên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho bạn hoặc thông tin liên lạc khác trước khi các thay đổi có hiệu lực. Thông báo sẽ chỉ định một khoảng thời gian hợp lý sau đó các điều khoản mới sẽ có hiệu lực.

Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi của chúng tôi, thì bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian thông báo được chỉ định hoặc một khi các thay đổi có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ tuân theo các điều khoản mới.