Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với https://tuonggo.info. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư trực tuyến rất quan trọng đối với người dùng Trang web của chúng tôi, đặc biệt là khi tiến hành kinh doanh. Tuyên bố này chi phối các chính sách bảo mật của chúng tôi đối với những người dùng Trang web truy cập mà không giao dịch kinh doanh và Khách truy cập đăng ký giao dịch kinh doanh trên Trang web và sử dụng các dịch vụ khác nhau do Tườnggo cung cấp.

“Thông tin cá nhân”

đề cập đến bất kỳ thông tin nào xác định hoặc có thể được sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị người mà thông tin đó liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, hồ sơ tài chính, an sinh xã hội số, và thông tin thẻ tín dụng. Thông tin nhận dạng cá nhân không bao gồm thông tin được thu thập ẩn danh (nghĩa là không có thông tin nhận dạng của người dùng cá nhân) hoặc thông tin nhân khẩu học không được kết nối với một cá nhân được xác định.

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin hồ sơ người dùng cơ bản từ tất cả Khách truy cập của chúng tôi. Chúng tôi thu thập các thông tin bổ sung sau từ Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Khách hàng được ủy quyền, tính chất và quy mô của doanh nghiệp cũng như tính chất và quy mô của khoảng không quảng cáo mà Khách hàng được ủy quyền dự định mua hoặc bán.

Tổ chức nào đang thu thập thông tin?

Ngoài việc thu thập thông tin trực tiếp của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (như công ty thẻ tín dụng, trung tâm thanh toán bù trừ và ngân hàng), những người có thể cung cấp các dịch vụ như tín dụng, bảo hiểm và dịch vụ ký quỹ có thể thu thập thông tin này từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát cách các bên thứ ba này sử dụng thông tin đó, nhưng chúng tôi yêu cầu họ tiết lộ cách họ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho họ từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền. Một số bên thứ ba này có thể là trung gian chỉ hoạt động như các liên kết trong chuỗi phân phối và không lưu trữ, giữ lại hoặc sử dụng thông tin được cung cấp cho họ.

Làm thế nào để Trang web sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân?

Chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để tùy chỉnh Trang web, để cung cấp dịch vụ phù hợp và để thực hiện các yêu cầu mua và bán trên Trang web. Chúng tôi có thể gửi email cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền về các cơ hội nghiên cứu hoặc mua và bán trên Trang web hoặc thông tin liên quan đến chủ đề của Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để liên hệ với Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền để trả lời các câu hỏi cụ thể hoặc để cung cấp thông tin được yêu cầu.

Thông tin có thể được chia sẻ với ai?

Thông tin nhận dạng cá nhân về Khách hàng được ủy quyền có thể được chia sẻ với các Khách hàng được ủy quyền khác muốn đánh giá các giao dịch tiềm năng với các Khách hàng được ủy quyền khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về Khách truy cập của chúng tôi, bao gồm cả nhân khẩu học của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi, với các cơ quan liên kết và nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội “từ chối” nhận thông tin hoặc được liên hệ với chúng tôi hoặc bởi bất kỳ cơ quan nào thay mặt chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ như thế nào?

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi Tườnggo được lưu trữ an toàn và không thể truy cập được cho bên thứ ba hoặc nhân viên của Tườnggo ngoại trừ việc sử dụng như đã nêu ở trên.

Những lựa chọn nào có sẵn cho Khách truy cập về việc thu thập, sử dụng và phân phối thông tin?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể từ chối nhận thông tin không được yêu cầu từ hoặc được liên hệ với chúng tôi và / hoặc nhà cung cấp và các cơ quan liên kết của chúng tôi bằng cách trả lời email theo hướng dẫn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại.

Cookies có được sử dụng trên trang web không?

Cookies được sử dụng vì nhiều lý do. Chúng tôi sử dụng Cookies để có được thông tin về sở thích của Khách truy cập và các dịch vụ họ chọn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookies cho mục đích bảo mật để bảo vệ Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi. Ví dụ: nếu Khách hàng được ủy quyền đăng nhập và trang web không được sử dụng trong hơn 10 phút, chúng tôi sẽ tự động đăng xuất Khách hàng được ủy quyền. Khách truy cập không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng https://tuonggo.info, với nhược điểm là một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Cookies được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie này có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về những cookie được sử dụng trong trang thông tin cookie của chúng tôi.

Tườnggo sử dụng thông tin đăng nhập như thế nào?

Tườnggo sử dụng thông tin đăng nhập, bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, ISP và các loại trình duyệt, để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động và sử dụng của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng.

Những đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào có quyền truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân từ Khách truy cập và / hoặc Khách hàng được ủy quyền trên Trang web?

Tườnggo đã tham gia và sẽ tiếp tục tham gia vào quan hệ đối tác và các chi nhánh khác với một số nhà cung cấp. Các nhà cung cấp như vậy có thể có quyền truy cập vào một số Thông tin nhận dạng cá nhân nhất định về nhu cầu biết cơ sở để đánh giá Khách hàng được ủy quyền để đủ điều kiện nhận dịch vụ. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc họ thu thập hoặc sử dụng thông tin này. Tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân để tuân thủ lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ thông tin. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ sự an toàn của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi.

Làm thế nào để Trang web giữ thông tin nhận dạng cá nhân an toàn?

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều quen thuộc với chính sách và thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân của khách truy cập và khách hàng được ủy quyền của chúng tôi chỉ có thể truy cập được đối với một số nhân viên đủ điều kiện được cung cấp mật khẩu để có quyền truy cập vào thông tin. Chúng tôi kiểm toán các hệ thống và quy trình bảo mật của chúng tôi một cách thường xuyên. Thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội, được bảo vệ bởi các giao thức mã hóa, nhằm bảo vệ thông tin được gửi qua Internet. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để duy trì trang web an toàn, thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu điện tử có thể bị lỗi, giả mạo và đột nhập và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các sự kiện đó sẽ không xảy ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền cho bất kỳ sự cố như vậy.

Làm thế nào khách truy cập có thể sửa bất kỳ điểm không chính xác trong thông tin nhận dạng cá nhân?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật Thông tin nhận dạng cá nhân về họ hoặc khắc phục mọi sự không chính xác bằng cách gửi email cho chúng tôi tại admin@tuonggo.info

Khách truy cập có thể xóa hoặc hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân được Trang web thu thập không?

Chúng tôi cung cấp cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền cơ chế xóa / hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của Trang web bằng cách liên hệ. Tuy nhiên, vì sao lưu và hồ sơ xóa, có thể không thể xóa mục nhập của Khách truy cập mà không giữ lại một số thông tin còn sót lại. Một cá nhân yêu cầu hủy thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa thông tin này và chúng tôi sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến cá nhân đó theo bất kỳ cách nào để tiến lên.

Quyền lợi của bạn

Đây là những quyền được tóm tắt mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu

  • Quyền truy cập
  • Quyền cải chính
  • Quyền xóa
  • Quyền hạn chế xử lý
  • Quyền phản đối
  • Quyền chuyển đổi dữ liệu
  • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát
  • Quyền rút lại sự đồng ý

Điều gì xảy ra nếu Chính sách quyền riêng tư thay đổi?

Chúng tôi sẽ cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền biết về các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng các thay đổi đó trên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình theo cách có thể gây tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân mà Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền trước đây đã yêu cầu không được tiết lộ, chúng tôi sẽ liên hệ với Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền đó để cho phép Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền đó ngăn chặn tiết lộ như vậy.

Liên kết:

https://tuonggo.info chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ chuyển sang một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi.